Hon’ble Vice President Shri Venkaiah Naidu Dedicates Vidyut Niyamak Bhawan to Uttar Pradesh